Shards > Archive 2

Henri and Gustav
Henri and Gustav
80" x 53"